Hegn og træer

Hegn:

Hegnet omkring en ejendom kan være reguleret af lokalplaner, tinglyste deklarationer eller andre lokale regler som skal overholdes.
For Dyrekærgård området er reglerne fastsat i den deklaration, der blev udarbejdet i forbindelse med udstykningen af området.
Deklarationen kan i sin helhed ses her.

Om hegn står der i deklarationen, at:

"Hegn skal være levende hegn, ikke over 1,80 m højt, således at der ikke må etableres hegn som raftehegn, plankeværk eller stolper med tråd eller net.
Indtil levende hegn er opvokset, er parcelejerne berettiget til at etablere midlertidigt hegn (støttehegn), bestående af 2 tråde fastgjort på stolper.
Hver af naboerne kan kræve, at der sættes hegn i fælles skel, idet det bemærkes, at grundsælgeren for så vidt angår parceller, der ikke er solgt eller som er taget tilbage, ikke har hegnspligt eller har nogen pligt til at deltage i udgifterne ved opsætning af hegn.
Mod vejen har den enkelte parcelejer fuld hegnspligt. Hegn mod vej og sti skal plantes 30 cm fra skel.
I øvrigt påhviler der parcelejerne hegnspligt efter lovgivningens almindelige regler."

Hegn i skel:

Hegn imod vej skal plantes i overensstemmelse med deklarationen, og de skal klippes som vist i kommunens vejledning om beskæring mod veje og fortov (klik her).

Hegn imod nabo er et fælles anliggende.
Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed.
Et hegn mellem ejendomme er en del af naboskabet, og såfremt reglerne i deklarationen overholdes, kan naboerne i fællesskab selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud.

Skel:

Kan man ikke blive enig med sin nabo om, hvor skellet mellem ejendommene er, eller kan man ikke finde skelpælene, skal man henvende sig til en landinspektør, der kan foretage den nødvendige opmåling og afmærkning med skelpæle.

Hegnsyn:

Kan man ikke blive enig med sin nabo om et fælleshegn, skal reglerne i Hegnsloven bruges. Naboer, som ikke kan blive enige om udformningen af hegn mellem to parceller, kan anmode om en hegnsynsforretning.
Fastlæggelse af skel er ikke et anliggende for hverken kommunen eller Hegnsynet.
Naboer skal være enige om skellets placering, eller skellet skal være afmærket, for at Hegnsynet kan foretage en hegnsynsforretning.
Hegnsynet består af tre politisk valgte medlemmer, som medvirker til at opnå et forlig mellem parterne.
Er det ikke muligt at opnå forlig, afsiger Hegnsynet en kendelse om hegnets udformning.
Du kan læse om selve hegnsynet ved at klikke her.

Træer:

Enkeltstående træer hører ofte ikke ind under Hegnsloven.
Hvis man mener, at naboens træer skygger, drysser eller at grenene vokser ind over ens grund, og man ikke kan blive enig med naboen om at ændre forholdet, har man kun mulighed for at indbringe sagen for domstolene.
Som hovedregel er det altid ejer, der er forpligtet til at imødegå naboulemper fra egne træer eller beplantning, og ejer skal beskære grene, såfremt træet vokser ind over ejendomsskel og beskadiger det fælles hegn eller generer færdslen med redskaber og køretøjer, der er nødvendige for ejendommens drift.
En nabo kan, efter forudgående behørigt at have varslet ejeren, beskære grenene.
Er træerne tætte fra jordhøjde og ca. 2 meter op, har de en hegnende funktion, så de kan holde mennesker og dyr ude, udgør de i en væsentlig del af skellets længde, er de ensartede og af samme størrelse, og står de på række inden for 1,75m fra matrikelskel, er der sandsynligvis tale om et hegn, og hegnslovens bestemmelser kan bringes i anvendelse.
Er man uenig med sin nabo om træer, der efter de ovenstående retningslinier udgør et hegn, kan man indbringe sine påstande til afgørelse ved Hegnsynet, som efterfølgende ved en hegnsynsforretning kan afgøre sagen.

Vejledning om hegnsynsforretning:

Se www.hegnsloven.dk, hvor selve lovteksten og blanket til anmodning om hegnsyn kan hentes. Det er meget vigtigt, at en anmodning om hegnsyn altid indeholder samtlige de oplysninger, som jf. vejledningen skal fremgå af anmodningen.
Det er parternes egen pligt at oplyse sagen og fremsende alle de dokumenter, som støtter dem i deres påstand.
Påstanden skal nøjagtigt og konkret beskrive det resultat, som man ønsker hegnsynets hjælp til at opnå, og beskrivelsen skal være så klar, at der ikke kan herske nogen som helst tvivl om sagens indhold.
Det er kun det konkrete spørgsmål vedrørende hegnet, som hegnsynet tager stilling til.
Hvis ikke problemet er omfattet af hegnsloven afvises sagen af Hegnsynet, og udgiften for hegnsynet på 1125,- kr. pålægges klager.
Yderligere generel vejledning kan fås på telefon: 7249 6009, eller ved skriftlig henvendelse på e-mail til plan-byg@gribskov.dk.