Deklaration for grundejerforeningen DYREKÆRGÅRD, Tisvilde

I anledning af udstykningen af parceller fra ejendommen DYREKÆRGÅRD, Tisvilde, matr. nr. 9 a, 9 ay og 13 d, Tisvilde by, Tibirke sogn, pålægges disse til sommerhusgrunde udstykkede parceller følgende servitutter, der skal respekteres af nuværende og fremtidige ejere.

 1. Ingen parcel må udstykkes anderledes, end på den af landinspektør G. Malmskov, Næstved, udarbejdede udstykningsplan, og ingen parcel må senere udstykkes yderligere.
 2. På parcellerne må ikke oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue eller er til ulempe for naboerne, og enhver parcelejer er forpligtiget til at sørge for, at hans parcel er i pæn og ordentlig stand og snarligst gørligt at beplante parcellen med gran, fyr, birk eller lignende, dog senest 1 år efter anlæggelse af vejene. På parceller op til den projekterede amtsvej, skal parcelkøberne drage omsorg for, at der etableres et beplantet bælte bestående af gran, fyr, birk eller lignende på 10 meters bredde fra amtsvejen. Beplantningen udføres efter en af sælgeren udarbejdet og af kommunen godkendt beplantningsplan. Hegn skal være levende hegn, ikke over 1,80 m højt således, at der ikke må etableres hegn som raftehegn, plankeværk eller stolper med tråd eller net. Indtil levende hegn er opvokset, er parcelejerne berettiget til at etablere midlertidigt hegn (støttehegn), bestående af 2 tråde fastgjort på stolper.
  Hver af naboerne kan kræve, at der sættes hegn i fælles skel, idet det bemærkes, at grundsælgeren for så vidt angår parceller, der ikke er solgt eller som er taget tilbage, ikke har hegnspligt eller har nogen pligt til at deltage i udgifterne ved opsætning af hegn. Mod vejen har den enkelte parcelejer fuld hegnspligt.
  Hegn mod vej og sti skal plantes 30 cm fra skel.
  I øvrigt påhviler der parcelejerne hegnspligt efter lovgivningens almindelige regler
 3. De på udstykningsplanens viste veje og stier er private, der anlægges for sælgernes regning i overensstemmelse med, hvad Helsinge Kommune forlanger. Det bemærkes, at vejene først anlægges, når kloakering er udført. Parcelejerne er forpligtiget til efter lovgivningens almindelige regler at bekoste de fremtidige udgifter til vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer, herunder grønne områder. Parcelejerne er pligtige til at tolerere, at eventuelle til vejanlægget hørende skråninger anlægges på parcellerne uden erstatning.
 4. Grundsælgeren har ret til færdsel på de etablerede veje, stier og grønne områder uden at skulle deltage i vedligeholdelsen af disse. Grundsælgeren har ligeledes ret til at give andre færdselsret på nævnte veje og stier. På hver parcel skal sikres mindst to bilparkeringspladser. Garageplads og forplads af tilstrækkelig størrelse vil efter omstændighederne kunne forventes godkendt af Helsinge Kommune.
 5. De under udstykningen hørende veje- og stiarealer, samt grønne områder, skal uden vederlag og uden udgift for grundsælgeren tilskødes til en grundejerforening. Den pågældende grundejerforening er forpligtiget til at tage skøde på ovennævnte arealer, når grundsælgeren måtte forlange det.
 6. Helsinge Kommune udfører kloakering for parcellerne og parcelejerne er pligtig til at tilslutte sig dette kloakeringsanlæg på de vilkår, der er fastsat af landvæsenkommisionen.
 7.  Parcelejerne er pligtige til at tilslutte sig Tisvilde private vandværk og aftage vand fra dette vandværk på de af vandværket fastsatte betingelser.
 8. Parcelejerne er pligtige til at tåle de til parcellens forsyning med vej, kloak, vand, el, telefon m.m., nødvendige ledninger, master, barduner m.m., samt fremtidig vedligeholdelse heraf. Desuden skal uden erstatning tåles eventuelle anlæg til forsyning af andre parceller.
 9. Parcelejerne er pligtige til at tåle de af Frederiksborg Amtsråd krævede oversigtsdeklarationer.
  Byggelinjer langs vejene er 10 m fra vejmidte.
  På alle hjørnegrunde tinglyses oversigtsservitut på 15 x 15 m målt langs kørebanekanterne. På oversigtsarealerne må der ikke bygges, ligesom der ej heller må være plantninger, træer m.v. højere end 1 m over en flade gennem de tilstødende vejbaners midte.
 10. På parcellerne må der ikke drives erhvervsvirksomhed af nogen som helst art.
 11. På hver parcel må kun opføres eet hus beregnet til beboelse for een familie. Husene skal udføres i een etage med max. 35 graders taghældning. På parcellerne må kun opføres sommerhusbeboelse af nye og anerkendte materialer, idet brugte materialer ikke må anvendes.
  Udhuse må ikke opføres alene, men samtidig med eller senere, når beboelseshus opføres.
  Huse må opføres af mursten eller træ, andre materialer må kun anvendes, såfremt farven er hvid. I øvrigt skal alt byggeri i.h.t. landsbyggelovens bestemmelser. Byggetilladelse vil ikke kunne forventes meddelt, før byggemodningen er tilendebragt. Dog kan asfaltslidlag på vejene udføres senere efter aftale med kommunen.
 12. Parcelejerne er pligtige til at deltage i den kommunale ordning for dagrenovation, herunder at anskaffe sig et godkendt stativ til papirsække.
 13. Samtlige parcelejere skal være pligtige til at indtræde i en grundejerforening, eventuelt at tilslutte sig en eksisterende nabogrundejerforening, når sælgerne måtte ønske dette. Grundejerforeningen har pligt til at ordne fælles anliggender inden for udstykningsområdet, specielt vedrørende vedligeholdelse af veje, stier, grønne områder m.m.
 14. Deklarationen omfatter ikke den stamparcel, hvorpå ejendommens bygninger er beliggende.
  Stamparcellen må anvendes til en beboelse og parcellen må ikke yderligere udstykkes.
 15. Grundsælgeren er påtaleberettiget til at meddele dispensation i det omfang, hvori grundsælgeren efter aftale med Helsinge Kommune måtte anse sådant for ønskeligt og rimeligt.
  Når grundsælgeren ikke længere er ejer af nogen af del af matr. nr. 9 a, 9 ay og 13 d Tisvilde by, Tibirke sogn, eller såfremt grundsælgeren i øvrigt måtte ønske det, overgår påtaleretten til Helsinge Kommune. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.
  Foranstående deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på matr. 9 a, 9 ay og 13 d Tisvilde by, Tibirke sogn.