Love for Grundejerforeningen DYREKÆRGÅRD, Tisvildeleje

1. Navn
Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN DYREKÆRGÅRD, TISVILDELEJE.

2. Hjemsted
Foreningens hjemsted er Helsinge kommune under Helsinge ret, der er foreningens værneting.

3. Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til deres under foreningens område hørende ejendomme, herunder at tilvejebringe og administrere de fornødne midler til grønne områder, vedligeholdelse af veje, stier og andre fælesarealer samt alle ledningsanlæg, således at grundejerforeningen sørger for nødvendig vedligeholdelse heraf og afholder samtlige udgifter hertil.
Stk. 2. Endvidere sørger foreningen for god ordens opretholdelse på det udstykkede areal og påser, at den på parcellerne af sælgeren lagte deklaration af 18/12 1970 vedrørende grundejerforeningen, fællesarealer m.m. overholdes, hvorved bemærkes, at vejene ikke må spærres, og at arealet skal friholdes for frøspredende ukrudt.
Stk. 3. Det bemærkes, at grundejerforeningen på den enkelte parcelejers bekostning kan lade foretage vedligeholdelse af ubebyggede grunde.
Stk. 4. Grundejerforeningen er pligtig til efter påkrav at tage skøde på veje og andre fællesarealer, herunder grønne områdring;der m.m. mod at betale de hermed forbundne omkostninger, herunder landinspektørhonorar og skødeudgifter, og tilsvare alle skatter og afgifter vedrørende disse arealer.
Stk. 5. Grundejerforeningens bestyrelse skal over for tinglysningsmyndighederne efter gyldig vedtagelse på en lovlig generalforsamling, være bemyndiget til at foretage tinglysninger og aflysninger på samtlige medlemmers grunde for så vidt angår skridt af fælles interesse med hensyn til veje, kloak, vand, el og andre ledningsanlæg.
Stk. 6. Foreningen bærer udgifterne til stiftelsen af grundejerforeningen.

4. Medlemmer.
Medlemmerne af foreningen er alle nuværende og tilkommende ejere af parcellerne, der er selvstændigt matrikuleret som matr. nr. 9gø, 9ay, 9cz, 9cæ, 9cø, 9da - 9dø, 9ea - 9eø, 9fa - 9fø, 9ga - 9gz, 13fb - 13fl alle af Tisvilde by, Tibirke sogn.
Som medlemmer kan endvidere optages de opdelte ejerlejligheder af stamparcellen eller ejerforeningen som sådan.

5. Overdragelse
Når et medlem overdrager sin parcel eller ejerlejlighed eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han dermed ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav gøre på dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen.
Stk. 2. Bestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om køb og salg senest 14 dage efter skødets underskrift.

6. Hæftelse
Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. Dog kan bestyrelsen for lån, optaget til de i §3 angivne formål, om fornødent pålægge medlemmerne et pro rata ansvar.

7. Kontingent.
Det årlige kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, pålægges hver parcel eller boligenhed. Er ejerforeningen som sådan medlem, fastsættes kontingentet ud fra antallet af boligenheder.
Stk. 2. Ethvert nyt medlem af foreningen skal betale et indskud, der svarer til den forholdsmæssige andel af foreningens formue, som den pågældende herved bliver medejer af. Bliver ejerforeningen som sådan medlem, beregnes indskuddets størrelse ud fra antallet af boligenheder. Indskuddets nærmere størrelse bestemmes af bestyrelsen.
Der skal dog ikke betales indskud, når der sker overdragelse af en ejendom eller ejerlejlighed, der allerede er tilknyttet foreningen.
Stk. 3. Kontingentet er straks forfaldent ved påkrav og skal indbetales inden for den anørte betalingsfrist.
Stk. 4. Er et medlem i restance til foreningen, kan det pågældende beløb ad retslig vej inddrives, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at betale de resterende beløb.
Stk. 5. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af et mindstegebyr ved forsinket indbetaling af kontingent. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen af en restance afholdes af restanten.
Stk. 6. Er en restance ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, hvad enten denne er ordinær eller ekstraordinær, fortabes for denne generalforsamlings vedkommende stemmeret og valgbarhed.

8. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning for foreningens virksomhed
3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4) Kassereren fremlægger forslag til budget, herunder kontingent og gebyrer, jf. §7
5) Forhandling og afstemning over indkomne forslag
6) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, jf. §13
7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8) Eventuelt

9. Generalforsamlingens afholdelse
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra 15. juni til 15. august. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved almindeligt brev, der indeholder dagsorden til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.
Det påhviler hvert enkelt medlem at holde bestyrelsen underrettet om enhver adresseforandring.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest den 10. maj.
Stk. 3. Sager, der ikke er fremsendt rettidigt, kan ikke sættes under afstemning.

10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter en af mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgivet skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden for generalforsamlingen.
Stk. 2. Når sådan en begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.
Stk. 3. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt, er til stede, kan dagsordenen nægtes behandlet.
11. Afstemning
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
2. Hver parcel eller boligenhed har en stemme. Er en ejerforening som sådan medlem, fastsættes antallet af stemmer ud fra antallet af boligenheder.
I anliggender vedrørende anlæg af veje, fællesarealer, kloak-, vand og andre ledninger samt lignende forhold, hvor der fra medlemmernes side skal ydes bidrag, har dog kun de medlemmer stemmeret, der efter det pågældende anlægs karakter vil kunne komme til at deltage i udgifterne.
Stk. 3. Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog repræsentere mere end et fraværende medlem.
Stk. 4. Ved afstemningen gælder simpel majoritet, jf. dog paragrafferne 12 og 19.
Stk. 5. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

12. Vedtægtsændringer m.m.
Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer af foreningens love, bevilling af midler ud over det til administrationen nødvævendige eller pålæg af yderligere indbetalinger fra medlemmerne til foreningen og optagelse af lån, kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.
Stk. 2. Er ejerforeningen som sådan medlem af foreningen, skal der ved beregningen af antallet af medlemmer regnes med antallet af boligenheder.
Stk. 3. Fuldmagter, afgivet vedrørende den ikke beslutningsdygtige generalforsamling, skal være gyldige ved den inden 1 måned nyindkaldte generalforsamling, såfremt de ikke er skriftligt tilbagekaldt over for bestyrelsen.

13. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for to år.
Bestyrelsen afgår skiftevis efter tur, således at to bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, medens tre bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter, der indtræder i bestyrelsen efter den i protokollen anførte rækkefølge, såfremt der opstør vakance i årets løb.
Valg til posterne som suppleanter gælder for et år ad gangen.
Stk. 3. Alle sager af større vigtighed, herunder større udgifter og forpligtelser, samt af- og tinglysninger af fælles interesse skal forelægges medlemmerne på en generalforsamling til afgørelse efter omhyggelig tilrettelæggelse af bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen er ulønnet. Bestyrelsen kan, når det skønnes påkrævet, indkalde lønnet juridisk og teknisk bistand. Det bør iagttages, at sådan bistand hverken direkte eller indirekte har interesser at varetage i det foreliggende tilfælde. Bestyrelsen kan antage lønnet bistand til inkassering af kontingent m.v.
Stk. 5. Til dækning af bestyrelsesmedlemmernes udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet oppebærer den samlede bestyrelse et beløb, der p.t. udgør kr. 4.000 pr. år (1976). Bestyrelsen fordeler selv beløbet indbyrdes i forhold til arbejdsindsats.

14. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser.
Stk. 2. Der afholdes møde, så ofte formanden eller de to menige medlemmer finder det nødvendigt. Over forhandlingerne fører sekretæren en protokol. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal, jævnfør dog paragraf 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

15. Forpligtelse af foreningen
Foreningen forpligtes over for tredjemand ved retshandler, indgåede og underskrevne, af den samlede bestyrelse.

16. Revisorernes opgaver
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Af de 2 revisorer afgår efter tur een hvert år, men genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Revisorerne gennemgår mindst en gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens anordning, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.
Stk. 3. Revisorerne har til enhver tid adgang til at foretage kasseeftersyn og skal foretage sådant uanmeldt mindst een gang årligt.

17. Foreningens regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden 15. februar og skal af disse være revideret såvel kritisk som talmæssigt så betids, at en ekstrakt med revisorernes påtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

18. Ind- og udbetalinger
Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller postgiro på foreningens navn.
På kontoen kan kun hæves med formandens og kassererens underskrift i forening.
Stk. 2. Alle regningskrav på foreningen skal anvises af formanden til betaling.

19. Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/4 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de samme regler, som gælder for lovændringer.
Forslaget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der påhviler den gældsforpligtelser. Opløsning forudsætter endvidere samtykke fra Helsinge kommune.

20. Godkendelse
Ovennævnte love er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 16. juni 1972., som er ændret på generalforsamlingerne den 8. april 1976, den 3. august 1982, den 11. august 1996; og senest på generalforsamlingen den 23. juli 2006.

Love for Grundejerforeningen Dyrekærgård, Tisvilde
Redigeret senest den 2. februar 2007